ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Mardoni ’99 Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Rosenbach János utca 44. 1. em. 3.., cégjegyzékszám: 13-09-124191, adószám: 14523432-2-13, statisztikai számjel: 14523432-4617-113-13, képviseli: Papp László ügyvezető), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.mardonicafe.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatára, a Szolgáltató által a Weboldalon nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Web-bolt) igénybevételére (azaz a Weboldalon megjelenített termékek értékesítésére), továbbá a Weboldal üzemeltetésével és használatával kapcsolatos adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket.

1. Definíciók

1.1. Megrendelés: a Szolgáltató és a Megrendelő között elektronikus úton létrejött termékértékesítésre vonatkozó szerződés, amely tartalmazza a Megrendelő által megrendelt terméke(ke)t  és a megrendelés egyéb lényeges paramétereit, és amely alapján a Szolgáltató a termékek értékesítését és leszállítását vállalja, míg a Megrendelő vállalja ennek ellenében díj fizetését (a továbbiakban: Díj).

1.2. Megrendelő: olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve társadalmi szervezet, aki jogképes és cselekvőképes eszerint saját nevében a Web-boltban található termékekre a Szolgáltatóval elektronikus úton szerződést köt.

1.3. Szolgáltatás vagy Szolgáltatások: a Szolgáltató által a Web-bolt online felületén szereplő termékek megjelölt ellenérték fejében történő értékesítése és tényleges leszállítása.

2. A Szolgáltató és adatai

A Szolgáltató a Weboldal üzemeltetője és a Weboldal használatával kapcsolatosan felmerülő adatkezelés során az adatok kezelője. A Szolgáltató székhelye: 2051 Biatorbágy, Rosenbach János utca 44. 1. em. 3., adószáma: 14523432-2-13, e-mail elérhetősége: info@mardonicafe.hu, info@mardoni99.hu telefonszáma: + 36 20 / 424 7070.

3. Az ÁSZF hatálya

3.1. A jelen ÁSZF és az általa hivatkozott, a Szolgáltató hivatalos honlapján és aloldalain (www.mardoni.hu,www.mardonicafe.hu,www.mardoni99.hu,www.premiumajandekozas.hu) közzétett mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) rendelkezései teljes körűen szabályozzák a Szolgáltatások igénybevétele és a Weboldal használata tekintetében a Megrendelő és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint az adatvédelem és az adatkezelés kérdéseit. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Megrendelőt, azok minden képviselőjét, továbbá jogutódját.

3.2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Megrendelő a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

3.3. A Szolgáltató jogosult arra, hogy bármikor egyoldalúan és indokolást mellőzve módosítsa az ÁSZF-et. A módosított ÁSZF-t a Szolgáltató legkésőbb az ÁSZF hatályba lépésének napját megelőző napon közzéteszi a Weboldalon. A Weboldalon az ÁSZF hatályos változata mindenkor elérhető.

3.4. A Szolgáltató kijelenti, a Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Megrendelő között, abban az esetben az e-mailben mint elektronikus levélben való kapcsolattartás és információcsere önmagában írásbelinek minősülő voltát felek kölcsönösen elfogadják. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció elsődleges alapja az e-mail útján történő levelezés.

3.5. A Megrendelés nem kerül iktatásra, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a későbbiekben nem kereshető vissza. A Megrendelésről szóló e-mail üzenetet azonban a Szolgáltató iktatja, vagyis elektronikus úton archiválja, és a Megrendelő kérésére annak igazolt elküldésétől számított legfeljebb 15 munkanapon belül hozzáférhetővé teszi.

4. Szolgáltatások

A Szolgáltató a Megrendelő részére a Megrendelésben rögzített termékeket szállítja le az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel. Az aktuális termékkínálat kategóriákba sorolva a Web-bolt felületén tekinthető meg és rendelhető meg. A Web-boltban megjelenített termékek a 3.5. pont szerinti online szerződéskötés útján házhozszállítással rendelhetőek meg, mely esetben a termékek Online bankkártyás fizetéssel vagy átvételekor (bankkártyával, készpénzben )  fizetendő a Díj, melynek megállapítása a Megrendelés során történik.

5. A Weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések, felelősség

5.1. A Weboldal használata során kifejezetten tilos a Web-boltban megjelenített termékek (a továbbiakban: Termék vagy Termékek) adatbázisának bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni.

A Szolgáltató minden jogi lépést megtesz az ilyen jellegű tiltott magatartás megszüntetése érdekében.

5.2. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal kezeli a Weboldalon szereplő információkat, de nem vállal felelősséget a Weboldal tartalmának mindenkori teljes pontossága tekintetében, különös tekintettel az elírásokra, téves információkra, változásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon Weboldalon szereplő webhelyekért, amelyekre az esetleges hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Ilyen esetben a hirdető – erre vonatkozó külön megállapodás alapján – teljes kártérítési felelősséggel tartozik harmadik személyekkel szemben az általa a Weboldalra feltöltött, létrehozott vagy egyébként közzétett tartalmakkal kapcsolatban.

5.3. A Megrendelő kötelezettsége és közvetlen érdeke, hogy a folyamatos 3.4. pont szerinti információ áramlás és az érvényes Megrendelés leadása érdekében olyan e-mail címet adjon meg, ahol folyamatosan elérhető. A Megrendelő felelőssége az e-mail postafiókja oly módon történő beállítása és karbantartása, hogy a Szolgáltató e-mailjeit folyamatosan megkapja.

6. Adatvédelem és adatkezelés, cookie-k

A jelen ÁSZF-ben foglalt Megrendelésekre vonatkozó adatvédelemmel és adatkezeléssel, továbbá a cookie-k működésével kapcsolatos rendelkezéseket a Társaság Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely így a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban szabályozza az adatvédelem és az adatkezelés egyes kérdéseit.

7. Felelősség

7.1. A Megrendelő teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért és követeléséért, amelyet harmadik személy a Megrendelő Megrendeléssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

7.2. A Szolgáltató kizárja a felelősségét mindazon károkért, amelyek a Termékekkel összefüggésben keletkeztek a Megrendelőnél, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is, kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

7.3. Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis major akadályozza, az adott fél nem felel a teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis major időtartama alatt. Jelen ÁSZF értelmezése során – többek között – vis majornak tekintendő a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavar is.

8. Ár

8.1. A Termékek árát a Szolgáltató a Weboldalon időről időre közzéteszi. A Szolgáltató jogosult az árakat bármikor, egyoldalúan módosítani. Az árak módosítása nem jelenti az ÁSZF módosítását.

8.2. Az árak tartalmazzák a mindenkor hatályos ÁFA-t, de nem tartalmazzák sem a házhozszállítás díját, sem a Termék csomagolási költségét. A Termék ára, a házhozszállítás és a csomagolás díja együttesen teszik ki a Díjat, melynek összegéről a Szolgáltató a Megrendelés során tájékoztatja a Megrendelőt.

8.3. A Megrendelést a Szolgáltató által külön megállapodás alapján erre feljogosított szállító (a továbbiakban: Szállító) kézbesíti a Megrendelőnek. A Díjat a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak Online bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni vagy közvetlenül a Szállítónak a kiszállításkor teljes egészében megfizetni . A Termékek árát és a házhozszállítás díjszabását (és egyéb feltételeit) a Megrendelő honlapján folyamatosan közzéteszi. Amennyiben a Megrendelő a Termékeken vagy a csomagoláson sérülést észlel, köteles a Szállítótól jegyzőkönyv felvételét kérni, ellenkező esetben a Szolgáltató ezzel kapcsolatos reklamációt nem fogad el, és továbbá a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

8.4. Amennyiben a Szolgáltatótól elvárható gondosság tanúsítása ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, a Szolgáltató nem köteles a terméket ezen a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges és valós áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

9. Rendelés, technikai lépések

9.1. A Web-boltban található termékek megrendelése e-mailen keresztül, elektronikus úton történik.

9.2. A Megrendelő a termékek elektronikus úton történő megrendelését követően 48 óráig ajánlati kötöttséget vállal a megrendelt Termékekre a Megrendelésben foglalt tartalommal. A távollévők között kötött szerződés a Szolgáltató által küldött e-mailben történő visszaigazolással jön létre. Amennyiben Szolgáltató a Megrendelés leadásától számított 48 órán belül nem küld visszaigazoló e-mailt a Megrendelőnek, Megrendelő mentesül a Megrendelésben foglalt ajánlati kötöttség alól. Szintén mentesül a Megrendelő az ajánlati kötöttség alól, ha a szerződéskötésre vonatkozó ajánlatát a szerződéskötést megelőzően, egy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal visszavonja.

9.3. A Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé, tehát olvashatóvá válik.

9.4. A Megrendelés(ek) feldolgozása munkanapokon 10 órától 16 óráig (a továbbiakban: Munkaidő) történik, hétvégén és munkaszüneti napon nem történik feldolgozás. Amennyiben a Megrendelés elküldése a Munkaidő után történik, annak feldolgozás a következő Munkanapon történik meg.

9.5. A Megrendelést a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 munkanapon belül kézbesíti a Megrendelőnek, az alábbi két feltétel együttes teljesülése esetén:

  • a Megrendelő Munkaidőben 13 óráig leadja a Megrendelést a Szolgáltatónak és
  • a Megrendelésben található minden Termék megfelelő mennyiségben készleten van a Szállítónál.

9.6. Amennyiben a Szolgáltatónak nincs készleten a megrendelt Termék bármelyike, a Szolgáltató telefonon vagy e-mailen felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel annak érdekében, hogy a készleten lévő Termékek és a készleten nem található Termékek kiszállításával kapcsolatosan egyeztessenek. A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Megrendelés leadása után tájékoztatja őt a Szolgáltató arról, hogy a Termékek készleten találhatóak-e vagy sem. A készleten nem található Termékek esetében a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy azokat milyen megrendelési idővel tudja beszerezni saját beszállítóitól és azokat milyen határidővel tudja leszállítani Megrendelőnek. Amennyiben az új szállítási határidőt Megrendelő elfogadja, a fentiekről Szolgáltató e-mail formájában visszaigazolást küld, ami a Megrendelés módosításának minősül. Amennyiben Megrendelő a készleten nem található Termékeket nem kívánja megrendelni, a Megrendelő a készleten nem található Termékek tekintetében e-mail formájában azonnali hatállyal felmondhatja a Megrendelést. A Megrendelés azon része, amely a készleten lévő Termékeket érinti, változatlan formában hatályban marad.

9.7. A Megrendelő jogosult a Megrendeléstől a Termék(ek) kézhezvételét követő 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni.

9.8. Az előző pontban foglaltakon túl, a Megrendelő az elállás jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja:

9.8.1. Amennyiben a Megrendelő a Megrendelés, azaz a Termékek kézhezvételekor a Megrendelésről szóló papír alapú írásbeli tájékoztatót nem kapta meg, ez esetben a tizennégy napos elállási idő ennek kézhezvételekor kezdődik, de legfeljebb a Termékek kézhezvételét követő harminc napig tart.

9.8.2. Ha a fent hivatkozott írásbeli tájékoztató átvételére a szerződéskötés napjától számított harminc napon belül kerül sor, ettől az időponttól számított tizennégy nap elteltéig a Megrendelő akkor is elállhat, ha a Termék kézhezvételétől számított harminc napból kevesebb, mint tizennégy nap van hátra.

9.8.3. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

9.8.4. A Megrendelő fentiek szerinti elállása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett Díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

9.8.5. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék(ek) visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, melyek a 9.8.4. pont szerinti visszatérítés során kifizetett Díjból levonásra kerülnek.  Ezen felül a Megrendelőt többletköltség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a Termék nem rendeltetésszerű használatából vagy megrongálódásából eredő kárának megtérítését.

10. Felmondás, ÁSZF megszegése

10.1. Szolgáltató részéről azonnali hatályú felmondásra adhat okot, ha a Megrendelő a Díjra vonatkozó fizetési kötelezettségének a Szállító által történő kiszállításkor nem vagy nem teljes mértékben tesz eleget vagy a Megrendelő a megrendelt Termék átvételét megtagadja. Ez esetben a Szolgáltató a Megrendelés során létrejött szerződést azonnal hatállyal e-mail útján felmondhatja, és a Megrendelőt a Szolgáltató kárának megtérítésére kötelezheti. A Szolgáltató a fenti szerződésszegéssel kapcsolatosan felmerült valamennyi kárának megtérítését követelheti azok jogcímének és összegszerűségének megjelölésével, mely vonatkozásában Megrendelő helytállni köteles.

10.2. Amennyiben a Megrendelő – a Szolgáltató vagy a Szállító által előre közölt időpontban vagy időszakban – a Szállító számára nem elérhető az általa megadott elérhetőségek egyikén sem, a Megrendelő a sikertelen kézbesítéssel járó költségeket köteles viselni. Amennyiben a Szolgáltató úgy dönt, hogy a kézbesítést ismét megkísérli, és az ismét sikertelen, az ismételt kézbesítéssel járó többletköltségeket is a Megrendelő köteles viselni. Amennyiben a Megrendelő az első megkísérelt kézbesítés alkalmával az általa megadott elérhetőségek egyikén sem elérhető a Szállító számára, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal írásban, e-mail útján felmondani, kivéve, ha a Megrendelő távollétét a Szolgáltató felé hitelt érdemlő módon igazolni tudja. Amennyiben a Szolgáltató a kézbesítést újra megkísérli és az ismét sikertelen, az előzőkben részletezett felmondási jog a második sikertelen kézbesítést követően illeti meg a Szolgáltatót. A Szolgáltató a jelen pontban hivatkozott felmondás esetén kártérítési igénnyel is felléphet a Megrendelővel szemben. A kézbesítéssel járó többletköltségekbe minden esetben beleértendő a visszaszállítás díja is.

10.3. A Megrendelő jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban (e-mail útján) felmondani, amennyiben a Szolgáltató súlyosan megsérti a jelen ÁSZF vagy az Adatkezelési Tájékoztató bármely rendelkezését.

10.4. A jelen pontban foglaltakon kívül, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban (e-mail útján) felmondani, amennyiben a Megrendelő egyéb módon súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

11. Szerzői jog

11.1.A Weboldal tartalmát szerzői jog védi. A Weboldalon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a Web-bolt grafikai megjelenése és grafikai elemei, a Web-boltban megrendelhető Termékek és Szolgáltatások neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések kizárólag a Web-boltból történő vásárlás céljára, a Termékek azonosítására és megjelölésére szolgálnak.

11.2. Minden egyéb, a fentiekben rögzített felhasználás a Szolgáltató, illetve a Termékek és Szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel azok más adatbázisokban történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót jogosult igénybe venni. Ennek magatartásáért olyan felelősséggel tartozik, mint a sajátjáért.

12.2. A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti az ÁSZF, illetve a Megrendelés alapján fennálló kötelezettségeit és jogait.

12.3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.4. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a Megrendelés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Azon körülmény, hogy a Szolgáltató egy vagy több alkalommal kifejezetten nem alkalmazza az ÁSZF valamely lényegi feltételét vagy eseti kikötését – ide nem értve a jogszabály által előírt és az ÁSZF által is rögzített kötelezettségeket –, az nem eredményez jogról lemondást, így saját belátása szerint a későbbiekben adott feltétel vagy kikötés előírtakkal egyező betartását követelheti.

12.5. A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött Megrendelések, valamint a jelen ÁSZF rendelkezéseire irányadó jog a mindenkor hatályos magyar jog továbbá, különös tekintettel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései. A Szolgáltató által a Megrendeléssel összefüggésben kezelendő személyes adatok kezelésére az Infotv., valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) is alkalmazandó.

12.6. A Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Megrendelésekből, illetve a jelen ÁSZF-ből eredő, vagy azokkal kapcsolatos jogviták elbírálására a polgári perrendtartásról szóló, mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott járásbíróság, illetve törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

12.7. A Megrendelések magyar nyelvűek, a jelen ÁSZF kizárólag magyar nyelven készült